โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่ เลขที่ 319 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 สำนักงานคณบดี โทร : 081 7607270 อาจารย์นิตยา แข่งขัน โทร : 081 4065606 อาจารย์ทิพวรรณ พานเข็ม โทร : 086 3813572