ปรัชญา  (Philosophy)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ยึดมั่นและมีความเชื่อมั่นว่าบุคคลที่มีคุณธรรมและปัญญา สามารถที่จะพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองและประชาคมของประเทศจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้น โรงเรียนจึงมุ่งมั่นที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและปัญญา เพื่อที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีของประเทศสืบไป

  Sisaket Rajabhat University Demonstration School believes that individuals who are righteous and intelligent are able to improve their identity, develop society and help the country to prosper and lead peace to all. We are determined to build children with morals and intelligence and to be good humans for our country in the future.

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นผู้นำหลักสูตรพหุภาษาแบบองค์รวม สู่การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

Offer an excellent bilingual curriculum to help our students flourish

คำขวัญ  (Slogan)

เลิศล้ำด้วยปัญญา พัฒนาสู่การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

Be intelligent, develop learning, praise morals, improve towards technology.

อัตลักษณ์  (Identity)

สื่อสารพหุภาษา ก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล

Communicate multilingually and progress academically.

เอกลักษณ์  (Uniqueness)

โรงเรียนพหุภาษา สร้างและพัฒนาผู้นำสู่อนาคต

Build and develop future leaders.