วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็ก ๆ เรื่อง ฟัน ใน Project Approach ฟัน ห้องอุบาล 1/1 โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์เก่งนิติ ติละบาล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิศรีสุวรรณ ทันตแพทย์ชนน จรรยาสุทธิวงศ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพธิศรีสุวรรณ และคุณอุษณีย์ ติละบาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี