วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็ก ๆ เรื่อง ยุง ใน Project Approach ยุง ห้องอุบาล 1/2 โดยได้รับเกียรติจากคุณอุษณีย์ ติละบาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมา ณ โอกาสนี้