ประวัติความเป็นมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยจัดให้มีการประชุมวิพากษ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจากประชาชนทั่วไป รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาดูงานทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อหาข้อมูลและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557 และเปิดรับนักเรียนในปีแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ในระดับบริบาล และอนุบาล 1

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอนในระดับบริบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา