เด็กในช่วง 3 ปีแรก เป็นช่วงสำคัญที่สุดของชีวิต เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว เด็กจะสามารถรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว หากมีการจัดบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

   รูปแบบการเรียนการสอนเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ การเคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้จากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยาก มากขึ้นตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน ตลอดจนมีการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน ภายใต้การดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของครูไทยประจำชั้น 2 คน ในอัตราเด็กต่อครู คือ 15:2 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์เสริมห้องละ 4 คน

   เนื่องจากนักเรียนในชั้นบริบาลต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับคุณครู เพื่อนๆ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในโรงเรียน จึงเน้นทักษะการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการฝึกการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การอาบน้ำ การแปรงฟัน การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำ การสวมรองเท้า การเก็บของ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตใจ โดยการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฯลฯ

   สำหรับเนื้อหาการเรียน ด้านวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกสังเกตจดจำ และนับตัวเลข 1-10 เรียนรู้รูปร่างและรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ส่วนด้านภาษา นักเรียนจะได้ฝึกการพูดสนทนา การออกเสียงคำอย่างถูกต้อง การฟังเรื่องราวจากนิทานและตอบคำถามจากเรื่องรวมทั้งฝึกการสังเกต เรียนรู้พยัญชนะและสัญลักษณ์ รู้จัดคำศัพท์มากขึ้นโดยเน้นกิจกรรมบูรณาการ อาทิเช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการว่ายน้ำ กิจกรรมการทำอาหาร กิจกรรมการเล่นในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

   The first three years of a child’s life is the most important period as this is the period where a child’s brain develops most quickly. If a child has been prepared with an appropriate environment that encourages their development, the child will be able to improve their understanding and learning through interaction with their surrounding environment.

   Our teaching methods are based on learning through direct experiences as students are encouraged to interact with other people and things around them by using their 5 senses and physical movements. Students will be challenged to learn from basic to advanced levels related to their personal interests. Each class will be supervised by one Thai class teacher, two assistant teachers and a foreign teacher, as well as other special subject teachers.

   Students at this level need time to adapt with teachers, friends and the school environment. The emphasis will focus on basic living skills and their abilities to independently complete these tasks, such as eating, taking a bath, brushing their teeth, getting changed, putting on their shoes and looking after their personal items. This will help develop the 4 skills; physical development, emotional development, social development and cognitive learning through the 5 senses.

   In Mathematics, students will learn to recognize and count from numbers 1-10. Students also learn about the different shapes, such as circles, squares and triangles. In Languages and Linguistics, students will practice their conversational skills, pronunciation, storytelling, letter recognition, and vocabulary through a variety of fun activities such as Music, Art, Cooking, etc…