หลักสูตรประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดเป็นแบบพหุภาษา ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอื่น โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมีครูไทยและครูต่างชาติเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด

 รูปแบบหลักสูตรประถมศึกษาของโรงเรียนได้มีการนำหลักสูตร GrapeSEED English Curriculum ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการสื่อสารแบบธรรมชาติวิชา ที่เริ่มต้นจากการฟัง พูด ทำซ้ำย้ำทวนจนสามารถเข้าใจภาษา และสื่อสารได้อย่างชัดเจน มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเป็นเลิศ หลักสูตรพหุภาษา ของโรงเรียนประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ (วันคริสต์มาส วันลอยกระทง วันครู วันปีใหม่ เป็นต้น) เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและเจ้าของภาษา

  สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียน ผู้ปกครองจะได้รับทราบจากเอกสารของทางโรงเรียนที่จะแจกให้กับท่านทุกๆ สัปดาห์ กรุณาศึกษาเอกสารเพื่อใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกันกับทางโรงเรียน

  The Secondary Curriculum at Sisaket Rajabhat University Demonstration School is multi-lingual programme emphasizing basic and additional subjects in 8 learning areas: Thai language, mathematics, science and technology, social studies, religion and culture, physical education, arts, occupations and foreign language learning area. Additionally, guidance, scout, and community service are provided by Thai and foreign teachers to facilitate all of learning activities and develop students with the highest potential.

  The curriculum is based on The GrapeSEED English Curriculum, which is an English-taught curriculum focusing on natural communication. Students start learning language through listening and speaking repeatedly until they are able to understand and communicate obviously. The programme integrates The GrapeSEED English Curriculum into mathematics science and English in order to have students be knowledgeable and get an excellent communication. The multi-lingual programme consists of Thai language, English and Chinese. Moreover, the curriculum offers students for various activities such as music, library, the important days (Christmas day, Loy Krathong day, teacher’s day, New Year’s Day etc.) so students can be familiar and get more experiences with national and foreign cultures.

   The school will provide parents with an overview of the lesson weekly which you can use as a guidance in collaborating with school to encourage your child’s learning.