สัดส่วนการเรียนในระดับอนุบาล 1-3 จัดเป็นภาคภาษาไทย 50% และภาษาอังกฤษ 50% มีครูประจำชั้น 1 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4 คน และครูพิเศษที่สอนวิชาต่าง ๆ เช่น ว่ายน้ำ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

  The ratio of teaching time for KG.1 is divided into 50% Thai and 50% English as students in this level still need time to adjust themselves with teachers, friends and the school environment. Some students who have not studied at Nursery level may require more time in adjusting themselves with their new school environment. Each class is supervised by one Thai class teacher, a foreign teacher and other special subject teachers.
Key Activities for Kindergarten
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ Rhythm and Movement Activities
  -ฝึกฟังเพลงหรือคำคล้องจอง จดจำเนื้อเพลง และร้องเพลง
  -Practice listening to music or rhymes, memorising songs, and singing songs.
  -ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรีอย่างอิสระ และตามแบบ
  -Practice moving freely following the rhythms and patterns.
  -รู้จักเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ และฝึกเล่นเครื่องดนตรี
  -Knowing various musical instruments and practicing playing them.
  -ฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่,กล้ามเนื้อเล็ก,ฝึกประสาทสัมผัส
  -Gross motor development, fine motor development, sensory development

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ Creative Activities
  -งานศิลปะ เช่น วาดภาพ ระบายสี ปั้น ฉีกปะ ตัด พับ พิมพ์ ร้อย ประดิษฐ์ ฯลฯ
  -Arts and crafts, such as drawing, colouring, sculpting, making collages, cutting, folding, printing, beadwork, etc.
  -การสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการ หรือสร้างสรรค์ตามแบบ
  -Creating artwork from imagination or a given model.
  -การรู้จักและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พู่กัน กระดาษ กาว กรรไกร เชือก สี ฯลฯ
  -Knowing how to use art equipment correctly, such as brushes, paper, glue, scissors, thread, colours, etc.
  -การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่–เล็ก
  -The development of gross motor and fine development

3. กิจกรรมเสรี Free play Activities
  -การเล่นของเล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระ เช่น มุมสมมติ มุมบล็อก มุมธรรมชาติ
  -Free playing with various learning centre’s in the classroom, such as pretend play area, blocks area and the nature area
  -การเล่นตามลำพังหรือเล่นร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้กติกา การเล่น การแบ่งปัน และระเบียบวินัย
  -Playing individually or with others in order to learn about following rules and sharing.
  -รู้จักอุปกรณ์เครื่องเล่น ของเล่น และวิธีการเล่นอย่างถูกต้องปลอดภัย
  -Knowing about equipment, toys and how to play with each toy safely.
กิจกรรมกลางแจ้ง Outdoor Activities
  -การเล่นเครื่องเล่นสนามที่ได้ปีนป่าย หมุน โหน เดินทรงตัว หรือเครื่องเล่นล้อลาก
  -Using the jungle gym to practice performance skills, such as climbing, rotating, holding and balancing.
  -การเรียนรู้สภาพแวดล้อม หรือสังเกต สำรวจในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน
  -Learning from the surrounding environment or observing the different areas at school.
  -เกม การละเล่นต่าง ๆ เช่น Parachute, Trampoline, Hopscotch เป็นต้น
  -Playing games, such as Parachute, Trampoline, Hopscotch, etc.
  -การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
  -Gross Motor development

4. เกมการศึกษา Educational Games
  -การเล่นชุดเกมการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น การจับคู่ เรียงลำดับ โดมิโน ภาพตัดต่อ ฯลฯ
  -Learning from playing various educational games, such as matching, ordering, dominos, jigsaws, etc.
  -การเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นทีม เรียนรู้กติกาการเล่น
  -Playing individually or in teams. Knowing about rules and competition
  -ฝึกพัฒนาการสังเกต การคิดหาเหตุผล การจดจำ การจำแนก ตามลักษณะของชุดเกม
  -Practicing skills in observing, logical thinking, recognising and sorting regarding each set of games.

6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ Life Experiences
  -เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การสรุปความคิดรวบยอด ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ร้องเพลง สนทนา อภิปราย เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ สาธิต ทดลอง เล่นเกม ท่องคำคล้องจอง ทำอาหาร เชิญวิทยากรมาพูดคุย ฯลฯ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สิ่งที่ก่อรูปในการคิดของนักเรียนเริ่มต้นที่การจับต้อง สัมผัส และมีประสบการณ์โดยตรง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดสิ่งซับซ้อนขึ้นตามลำดับ

  -The activities focus on developing student learning skills and their abilities to work as a group through different activities, such as singing, making conversations, discussing, storytelling, role playing, demonstrating, experimenting, playing games, rhyming, cooking, having a guest speaker, etc. Students are encouraged to use their 5 senses and have direct experiences in order to stimulate their thinking process.