วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการ Halloween Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 2) สร้างเจตคติที่ดีต่อนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3) เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ ประยุกต์วัสดุต่าง ๆ ที่นักเรียนเหลือใช้นำมาเป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งในกิจกรรมฮาโลวีน 4) นักเรียนได้ประยุกต์นำความรู้ ทักษะทางด้านภาษา มาใช้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ได้เดินขบวนพาเหรด Halloween เพื่อรณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ และรับของขวัญ ขนม ฯลฯ จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร อาคาร 9 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ